l-ghimbav
Înregistrarea Contractelor de arendă

Pentru a putea înregistra contractul de arendă (în speță cu privire la un teren agricol) la primărie, arendașul trebuie să prezinte următoarele:

  • copie de pe actul de identitate al arendatorului, precum și actul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului/terenurilor agricole ce fac(e) obiectul contractului de arendă – original/copie (ex. titlu de proprietate, extras de carte funciară, certificat de moștenitor, etc.);
  • certificatul de înregistrare al întreprinderii (persoană juridică) sau buletinul de identitate al arendașului (persoană fizică);
  • trei exemplare ale contractului de arendă, cu atașarea anexei privind inventarul terenurilor ce fac obiectul acestuia (dacă bunul transmis în arendă este proprietatea comună a mai multor persoane, atunci la contractul de arendă se va anexa lista tuturor coproprietarilor cu semnătura celor care au acceptat condiţiile contractului, menţionându-se cota parte a fiecărui coproprietar).
51
Contactează-ne!
Link-uri rapide