l-ghimbav
Înscrierea în Registrul Agricol în conformitate cu Ordinul nr. 289/17.08.2017
Înscrierea în Registrul Agricol, în conformitate cu Ordinul nr. 289/17.08.2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019

Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol, sunt următoarele:

 • între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieșiri;
 • între 1 și ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 • persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, și în afara termenelor prevăzute anterior, în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declarațiile la termenele prevăzute, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu mențiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului».

Documente necesare:

Persoanele fizice:

 1. Declarație tip dată de capul de gospodăriei sau de un alt membru major al gospodăriei. În cazul persoanelor care au domiciliul în altă localitate declarația poate fi trimisă prin poștă cu confirmare de primire;
 2. Actul de identitate B.I./C.I. al capului de gospodărie, original și copie, CNP al tuturor membrilor gospodăriei;
 3. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate a terenurilor, original și copie, Extras C.F. actualizat, după caz: contract vânzare/cumpărare, certificat de moștenitor, act de donație, plan de amplasament si delimitare, fisa bunului imobil
 4. Pentru constructii: autorizație de construire, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau după caz, certificat de atestare a edificării construcției.
 5. În cazul efectivelor de animale acte emise de către autoritatea sanitar-veterinară din care rezultă luarea in evidența, crotalierea, viza la zi a carnetelor de membru a asociatiilor din care fac parte.
 6. În cazul în care utilizează terenuri fără a deține documente de proprietate, înregistrarea acestora se va face pe baza declarației date sub semnătura capului gospodăriei, în fața notarului public sau în fața secretarului localității, declarație însoțită și de Extras de C.F. actualizat.

Persoanele juridice:

 1. Declarație tip dată de reprezentantul legal;
 2. Actul de identitate B.I./C.I. al reprezentantului legal, original și copie;
 3. Acte doveditoare ale dreptului de proprietate a terenurilor original și copie (extras C.F. contract vânzare/cumpărare);
 4. Certificat de înregistrare la registrul comerțului (Cod unic de înregistrare), original și copie.

Cine poate solicita acest serviciu:

Orice persoană fizică şi juridică ce deţine în proprietate sau în arendă terenuri agricole, terenuri forestiere, animale, păsări şi albine sau de către persoanele juridice care au ca obiect de activitate creşterea animalelor sau cultivarea pământului pe teritoriul orașului Ghimbav.

Solicitarea o poate face capul gospodăriei sau oricare alt membru major din familie.

Pașii ce trebuie urmați, pentru inscrierea in Registrul Agricol:

1. Prezentarea la sediul Primăriei Ghimbav – Registratura

Persoana care dorește înscrierea în Registrul Agricol, se prezintă la Registratura Primăriei Ghimbav, cu actele doveditoare pentru a putea fi înscris în registrul agricol.

2. Înscrierea în Registrul Agricol

Soluţionarea solicitării se face pe baza declarației tip privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol, după care se vizează declaraţia de impunere necesară pentru a fi prezentată la serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Ghimbav, pentru impozitare.

39
Contactează-ne!
Link-uri rapide