l-ghimbav
Întocmirea dosarului în vederea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, în conformitate cu Legea nr. 17/2014
Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17/2014

Cine poate solicita acest serviciu:

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării.

Pașii ce trebuie urmați:

În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de următoarele documente:

a) o fotocopie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului sau orice alt document prevăzut de lege care atestă dobândirea dreptului de proprietate);
c) extras de carte funciară pentru informare, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral, în condiţiile în care terenul supus vânzării este înscris în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
d) o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, în fotocopie certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o fotocopie a BI/CI/paşaportului al/a împuternicitului persoană fizică;
f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.

(2) Modelul cererii privind afişarea ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1A

(3) Modelul ofertei de vânzare este prevăzut în anexa nr. 1B.

(4) Primăria transmite structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, după caz, precum şi A.D.S. dosarul ce conţine toate documentele prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.

În termen de 45 de zile lucrătoare de la afişarea ofertei de vânzare la primărie, sub sancţiunea decăderii, oricare dintre titularii dreptului de preempţiune care doresc să îşi exercite acest drept înregistrează la primărie comunicarea acceptării ofertei de vânzare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1E.

În cazul în care niciun preemptor nu îşi manifestă intenţia de cumpărare, primăria afişează procesulverbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempţiune, cu menţiunea că se pot depune cereri de către potenţialii cumpărători cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4^1 din lege.

(2) Potenţialii cumpărători pot depune la primărie un dosar care să cuprindă documentele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4^1 alin. (1) şi (2) din lege, în termenul prevăzut la art. 4^1 alin. (3) din lege, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

I. pentru persoanele fizice:

a) să prezinte dovada domiciliului/reşedinţei situat/situate pe teritoriul naţional stabilit/stabilite pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
b) să prezinte dovada desfăşurării activităţilor agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) să prezinte dovada înregistrării la autorităţile fiscale române cu minimum 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;

II. pentru persoanele juridice:

a) să prezinte dovada că sediul social sau secundar este situat pe teritoriul naţional şi este stabilit pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
b) să prezinte dovada desfăşurării activităţilor agricole pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
c) să prezinte înscrisuri din care să reiasă că din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali minimum 75% reprezintă venit din activităţi agricole;
d) asociatul/acţionarul care deţine controlul societăţii să aibă domiciliul situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de cel puţin 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan;
e) în cazul în care în structura persoanelor juridice controlul este deţinut de alte persoane juridice, asociaţii/acţionarii trebuie să facă dovada domiciliului situat pe teritoriul naţional pe o perioadă de 5 ani anterior înregistrării ofertei de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

45
Contactează-ne!
Link-uri rapide