l-ghimbav
2024 – Registrul pentru evidența Hotărârilor Consiliului Local



Nr. Data Denumire Fișier
66 15/05/2024 Hotărârea nr. 66/15.05.2024 – Aprobarea Studiului de frezabilitate (S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Construire Policlinică”, din orașul Ghimbav, județul Brașov Vizualizare
67 15/05/2024 Hotărârea nr. 67/15.05.2024 – Aprobarea actualizării Anexelor nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 11 la Caietul de Sarcini, parte integrantă la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare a localității Ghimbav nr. 17241/28.11.2018 Vizualizare
65 15/05/2024 Hotărârea nr. 65/15.05.2024 – Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2025 Vizualizare
64 15/05/2024 Hotărârea nr. 64/15.05.2024 – Rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
63 15/05/2024 Hotărârea nr. 63/15.05.2024 – Aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 15.05.2024 Vizualizare
62 15/05/2024 Hotărârea nr. 62/15.05.2024 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 25.04.2024 Vizualizare
59 25/04/2024 Hotărârea nr. 59/25.04.2024 – Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Orașul Ghimbav în Adunarea Generală din data de 25.04.2024 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov Vizualizare
61 25/04/2024 Hotărârea nr. 61/25.04.2024 – Aprobarea documentației Studiu de Frezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajarea străzilor Florilor 3”, orașul Ghimbav, jud. Brașov Vizualizare
60 25/04/2024 Hotărârea nr. 60/25.04.2024 – Exprimarea acordului Consiliului Local al Orașului Ghimbav în favoarea Distribuție Energiei Electrică Romania SA (DEER) Cluj-Napoca pentru construirea dreptului de traversare și acces la unitățile publice pe terenuri ce se află în proprietatea Orașului Ghimbav Vizualizare
58 25/04/2024 Hotărârea nr. 58/25.04.2024 – ACordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov în vederea executării atribuțiilor de autoritate publică tutelară, în numele și pe seama UAT Orașul Ghimbav, în vederea desfășurării procedurii de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Compania Apa Brașov S.A. Vizualizare
57 25/04/2024 Hotărârea nr. 57/25.04.2024 – Modifiarea HCL nr. 45/12.04.2022 și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici faza SF pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov / Regiunea Centru, în perioada 2014-2020 și a cotei de cofinanțare a cheltuielilor eligibile” Vizualizare
56 25/04/2024 Hotărârea nr. 56/25.04.2024 – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați în urma Proiectului Tehnic, pentru obiectivul „Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar”, orașul Ghimbav, jud. Brașov Vizualizare
55 25/04/2024 Hotărârea nr. 55/25.04.2024 – Revocarea HCL Ghimbav nr. 15/08.02.2024 pentru aprobarea solicitării privind trecerea unor bunuri-terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” – Institulul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al Orașului Ghimbav și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ghimbav, județul Brașov Vizualizare
54 25/04/2024 Hotărârea nr. 54/25.04.2024 – Acordarea de facilități fiscale către S.C. ICCO PARC INDUSTRIAL SRL Vizualizare
53 25/04/2024 Hotărârea nr. 53/25.04.2024 – Aprobarea CONTRACTULUI DE COMODAT încheiat între Orașul Ghimbav și Școala Gimnazială Ghimbav în vederea transmiterii spre folosință cu titlu gratuit a imobilului „CREȘA GHIMBAV” Vizualizare
51 25/04/2024 Hotărârea nr. 51/25.04.2024 – Aprobarea standardelor de cost/beneficiar/an prentru serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice și aprobarea contribuției datorată de beneficiari și tipurile de servicii la domiciliu Vizualizare
52 25/04/2024 Hotărârea nr. 52/25.04.2024 – Aprobarea caietului de sarcini și a modelului contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice de asistență socială cu furnizorii de servicii sociale Vizualizare
50 25/04/2024 Hotărârea nr. 50/25.04.2024 – Aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de vacanță în anul 2024 Vizualizare
49 25/04/2024 Hotărârea nr. 49/25.04.2024 – Aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice, organizatorice, termenele și circulației Proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local al Orașului Ghimbav spre aprobare Vizualizare
48 25/04/2024 Hotărârea nr. 48/25.04.2024 – Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului I al anului 2024 Vizualizare
47 25/04/2024 Hotărârea nr. 47/25.04.2024 – Aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 25.04.2024 Vizualizare
46 25/04/2024 Hotărârea nr. 46/25.04.2024 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28.03.2024 Vizualizare
45 25/04/2024 Hotărârea nr. 45/25.04.2024 – Alegerea președintelui de ședință ce va conducelucrările Consiliului Local al Orașului Ghimbav în lunile aprilie – mai – iunie 2024 Vizualizare
41 28/03/2024 Hotărârea nr. 41/28.03.2024 – Se aprobă preluarea ca venit la bugetul local a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli Vizualizare
42 28/03/2024 Hotărârea nr. 42/28.03.2024 – Modificarea HCL nr. 140/31.10.2023 privind aprobarea Contractării finanțării rambursabile interne în valoare de 55000000 lei Vizualizare
44 28/03/2024 Hotărârea nr. 44/28.03.2024 – Aprobarea obiectivului de investiții Amenajare zonă pietonală str. Victoriei, orașul Ghimbav, jud. Brașiv și a indicatorilor tehnico-economici Vizualizare
43 28/03/2024 Hotărârea nr. 43/28.03.2024 – Aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general în domeniul sport și a Ghidului solicitantului Vizualizare
40 28/03/2024 Hotărârea nr. 40/28.03.2024 – Aprobarea cofinanțării, a devizului general și a indicatorilor în vederea „Actualizării Planului Urbanistic General al Orașului Ghimbav” și a Regulamentului Local de Urbanism al Orașului Ghimbav, Județul Brașov Vizualizare
39 28/03/2024 Hotărârea nr. 39/28.03.2024 – Modificarea și completarea HCL nr. 29/29.06.2015 privind acordarea pachetului cu alimente „Pentru suflet” Vizualizare
38 28/03/2024 Hotărârea nr. 38/28.03.2024 – Încheierea unor contracte de asistență juridică cu Cabinet individual de avocatură Durbacă Adina-Alexandrina Vizualizare
34 28/03/2024 Hotărârea nr. 34/28.03.2024 – Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 156/13.11.2023 (pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Ghimbav nr. 96/26.07.2022 privind înființarea Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav) privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Orășenesc Teutonii Ghimbav Vizualizare
35 28/03/2024 Hotărârea nr. 35/28.03.2024 – Aprobarea modificării tarifului de colectare separată și transport separat deșeuri reciclabile din Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice se salubrizare a localității Ghimbav prin concesiune Vizualizare
36 28/03/2024 Hotărârea nr. 36/28.03.2024 – Aprobarea participării la „Programul vizând sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate”, acordului privind asigurarea și susținerea, din resurse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM cât și a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea apă și canalizare str. Bisericii Române” din orașul Ghimbav, jud. Brașov Vizualizare
37 28/03/2024 Hotărârea nr. 37/28.03.2024 – Aprobarea participării la „Programul vizând sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate”, acordului privind asigurarea și susținerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM cât șia acheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții Servicii de proiectare și execuție a lucrărilor la investiția „Branșament apă și canalizare zonă Mucava” Vizualizare
33 28/03/2024 Hotărârea nr. 33/28.03.2024 – Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav în vederea promovării Vizualizare
32 28/03/2024 Hotărârea nr. 32/28.03.2024 – Preluarea în domeniul public al orașului Ghimbav a unor rețele de apă și canalizare Vizualizare
31 28/03/2024 Hotărârea nr. 31/28.03.2024 – Aparteneța de la domiciliul privat al orașului Ghimbav a imobilului-teren identificat în CF nr. 108029, nr. cad. 108029, în suprafață de 45 mp Vizualizare
30 28/03/2024 Hotărârea nr. 30/28.03.2024 – Trecerea unui imobil teren, identificat în CF nr. 105478 Ghimbav, nr. cad. 105478, în suprafață de 249 mp (str. Salciei), în proprietatea orașului Ghimbav Vizualizare
29 28/03/2024 Hotărârea nr. 29/28.03.2024 – Aprobarea documentației de dezmembrare imobil înscris în CF nr. 108360 Ghimbav, nr. cad. 108360 Vizualizare
28 28/03/2024 Hotărârea nr. 28/28.03.2024 – Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, deratizare și dezinfecție, a Regulamentului, a Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii activităților de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în orașul Ghimbav Vizualizare
26 28/03/2024 Hotărârea nr. 26/28.03.2024 – Modificarea HCL nr. 31/31.03.2021 privind aprobarea participării Orașului Ghimbav în calitate de membru la Institutul Regiunilor Europene Vizualizare
27 28/03/2024 Hotărârea nr. 27/28.03.2024 – Aprobarea Documentației D.A.L.I., proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentruobiectivul de investiții: „Servicii de întocmire D.A.L.I., proiect tehnic și execuție lucrări pentru bazine colectoare ape pluviale în orașul Ghimbav, zona DN73B cartierul Florilor” Vizualizare
25 28/03/2024 Hotărârea nr. 25/28.03.2024 – Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Biserica Evanghelică C.A. Parohia Ghimbav Nu există fișiere
24 28/03/2024 Hotărârea nr. 24/28.03.2024 – Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Otodoxă Română Ghimbav 2 – „Hramul Sf. Apostoli Petru și Pavel și Sf. Ierarh Andrei Șaguna” Vizualizare
23 28/03/2024 Hotărârea nr. 23/28.03.2024 – Alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă Română Ghimbav I „Hramul Sfânta Treime” Vizualizare
21 28/03/2024 Hotărârea nr. 21/28.03.2024 – Aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2024 Vizualizare
22 28/03/2024 Hotărârea nr. 22/28.03.2024 – Rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
20 28/03/2024 Hotărârea nr. 20/28.03.2024 – Aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consililui Local al Orașului Ghimbav din data de 28.03.2024 Vizualizare
19 28/03/2024 Hotărârea nr. 19/28.03.2024 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 08 Februarie 2024 Vizualizare
18 08/02/2024 Hotărârea nr. 18/08.02.2024 – Modificarea HCL Ghimbav nr. 74/30.05.2023 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2024 Vizualizare
11 08/02/2024 Hotărârea nr. 11/08.02.2024 – Alegerea președintelui de ședință ce va conduce lucrările Consiliului Local Ghimbav în lunile februarie-martie-aprilie 2014 Vizualizare
16 08/02/2024 Hotărârea nr. 16/08.02.2024 – Aprobarea bugetului orașului Ghimbav pe anul 2024 Vizualizare
17 08/02/2024 Hotărârea nr. 17/08.02.2024 – Constatarea încetării Contractului de concesiune nr. 159/2012 încheiat cu SC Edil Pavimenti SRL (fostă Europavimenti) și aprobarea radierii dreptului de concesiune înscris în CF nr. 100584/Ghimbav, nr. cd. 100584 în favoarea SC Edil Pavimenti SRL Vizualizare
15 08/02/2024 Hotărârea nr. 15/08.02.2024 – Aprobarea solicitării privind trecerea unor bunuri-terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – Șișești” – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al Orașului Ghimbav și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ghimbav, județul Brașov Vizualizare
14 08/02/2024 Hotărârea nr. 14/08.02.2024 – Repartizarea unei locuințe de serviciu dlui agent de poliție GURAMBĂ Mădălin-Florin Vizualizare
13 08/02/2024 Hotărârea nr. 13/08.02.2024 – Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiluilui Local al Orașului Ghimbav din data de 08.02.2024 Vizualizare
12 08/02/2024 Hotărârea nr. 12/08.02.2024 – Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 18 Ianuarie 2024 Vizualizare
44 28/03/2024 HCL 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. – FIȘIER CUMULAT Vizualizare
10 18/01/2024 Hotărârea nr. 10/18.01.2024 Scutirea „Fundației pentru Copii Abandonați” de la plata impozitului pe clădire și teren, aferent anului 2024 Vizualizare
2 18/01/2024 Hotărârea nr. 2/18.01.2024 Aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 18.01.2024 Vizualizare
9 18/01/2024 Hotărârea nr. 9/18.01.2024 Scutirea Asociației „Samariteanul Milos” de la plata impozitului pe clădire și teren, aferent anului 2024 Vizualizare
1 18/01/2024 Hotărârea nr. 1/18.01.2024 Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 21.12.2023 Vizualizare
3 18/01/2024 Hotărârea nr. 3/18.01.2024 Aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
4 18/01/2024 Hotărârea nr. 4/18.01.2024 Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului IV al anului 2023 Vizualizare
8 18/01/2024 Hotărârea nr. 8/18.01.2024 Respingerea Plângerii prealabile formulată de petenta Bonaț-Băhneanu Bianca-Georgeta, împotriva HCL Ghimbav nr. 154/13.11.2023 Vizualizare
7 18/01/2024 Hotărârea nr. 7/18.01.2024 Revizuirea regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului din competența de avizare și aprobare a Consiliului Local Ghimbav Vizualizare
6 18/01/2024 Hotărârea nr. 6/18.01.2024 Aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ din localitatea Ghimbav pentru anul școlar 2024-2025 Vizualizare
5 18/01/2024 Hotărârea nr. 5/18.01.2024 Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav Vizualizare
Nr. Data Denumire Fișier

88
Contactează-ne!
Link-uri rapide